orientacni mapka

Mikroregion Ostrožsko - Veselsko

Stanovy

 

STANOVY

 

 

 

Článek I.

Základní ustanovení

 

1.   Mikroregion Ostrožsko – Veselsko (dále jen jako „Mikroregion“) je dobrovolným svazkem obcí vytvořeným v souladu s ustanovením § 49 an zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZř“).

2.   Mikroregion je založen za účelem celkového rozvoje zájmové oblasti tvořené územím všech členských obcí Mikroregionu, zvláště pak za účelem podpory společných projektů podporujících regionální rozvoj ve všech oblastech společného zájmu. 

3.   Činností Mikroregionu zůstává nedotčena zákonem vymezená působnost, pravomoc a odpovědnost orgánů členských obcí, a to jak v oblasti výkonu státní správy, tak v oblasti územní samosprávy.

4.   Mikroregion je samostatnou právnickou osobou odpovídající veškerým svým majetkem za plnění svých závazků a povinností. Mikroregion je zapsán jako dobrovolný svazek obcí v Rejstříku svazků obcí vedeném Krajským úřadem Zlínského kraje.

 

 

                                                     Článek II.

Členství a základní údaje

1.   Název svazku obcí: Mikroregion Ostrožsko – Veselsko

2.   Sídlo svazku obcí: náměstí Míru 667, 698 01 Veselí nad Moravou

3.   Členy svazku obcí jsou ke dni schválení těchto stanov obce:

-        Město Uherský Ostroh

IČ 00291480, se sídlem v Uherském Ostrohu, Zámecká 24, 687 24

-        Město Veselí nad Moravou

IČ 00285455, se sídlem tř. Masarykova 119, 698 13 Veselí nad Moravou,

-        Město Hluk

IČ 00290939, se sídlem v Hluku, Hřbitovní 140, 687 25

-        Obec Ostrožská Nová Ves

IČ 00291200, se sídlem v Ostrožské Nové Vsi, Dědina 131, 687 22

-        Obec Ostrožská Lhota

IČ 00291196, se sídlem v Ostrožské Lhotě 148, 687 23

-        Obec Boršice u Blatnice

IČ 00290815, se sídlem V Boršicích u Blatnice 157, 687 63

-        Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem

IČ 00284768, se sídlem v Blatnici pod Svatým Antonínkem 28, 696 71

-        Obec Blatnička

IČ 00488518, se sídlem v Blatničce 163, 696 71

 

 

Článek III.

Předmět činnosti Mikroregionu

1.   Předmětem činnosti Mikroregionu jsou veškeré aktivity spojené s celkovým rozvojem zájmové oblasti tvořené územím všech členských obcí, zejména pak činnosti uvedené v ustanovení § 50 OZř.

2.   Orgány Mikroregionu zaměřují svoji činnost zejména na:

a)      vytváření podmínek pro zajištění místní i regionální infrastruktury a na identifikaci pilotních projektů,

b)      přípravu společných záměrů a rozvojových projektů,

c)      vyhledávání možností financování připravovaných nebo realizovaných projektů, zejména podávání grantových nebo dotačních žádostí poskytovatelům finanční podpory z veřejného i soukromého sektoru,

d)     podporu investic do veřejného i soukromého sektoru v celé zájmové oblasti,

e)      rozvoj regionálních informačních systémů - databáze informace o obcích, rozvojových projektech, objektech, hospodářství, kultuře, demografii, cestovním ruchu, apod.

f)       informování o společenském a kulturním dění v členských obcích Mikroregionu formou vydávání společného časopisu a provozování vlastních internetových stránek,   

g)      prosazování společných zájmů členů Mikroregionu v rámci jiných právnických osob, nebo v rámci činnosti orgánů státní správy,

h)      zprostředkování kontaktů a spolupráce s právnickými osobami obdobné povahy,

i)        podporu rozvoje turistického ruchu v celé zájmové oblasti Mikroregionu,

j)        podporu udržení a rozvoje tradiční lidové kultury celé zájmové oblasti. 

 

3.  Mikroregion vykonává dále vedlejší doplňkovou činnost, která je blízká hlavnímu předmětu činnosti a je vykonávána za účelem dosažení zisku k financování aktivit v rámci hlavní činnosti Mikroregionu. Jedná se zejména o činnosti v oblasti:

-        zprostředkování obchodu a služeb,

-        velkoobchod a maloobchod,

-        poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných posudků,

-        reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,

-        služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,

-        provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu,

-        mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,

-        provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.

 

4.   Veškeré příjmy získané Mikroregionem z vedlejší doplňkové činnosti musí být použity k financování hlavní činnosti Mikroregionu.

 

 

 

 

 

Článek IV.

Členství v Mikroregionu

1.   Ke dni nabytí účinnosti těchto stanov jsou členy Mikroregionu obce uvedené v čl. II. stanov, jejichž zastupitelstva vyslovila s těmito stanovami souhlas.

2.   O členství v Mikroregionu mohou požádat další obce. Jejich členství vznikne na základě rozhodnutí valné hromady Mikroregionu schváleného alespoň 3/5 většinou všech členů valné hromady. Podání žádosti o vstup do Mikroregionu musí schválit zastupitelstvo vstupující obce.

 

Článek V.

Zánik členství

  1. Členství v Mikroregionu zaniká:

a)    vystoupením obce,  

b)   vyloučením obce,

c)    zánikem obce jako právnické osoby,

d)   zánikem Mikroregionu.

2.   Členská obec může vystoupit z Mikroregionu vždy k 31. prosinci kalendářního roku písemným sdělením doručeným do sídla Mikroregionu. Rozhodnutí o vystoupení musí schválit zastupitelstvo vystupující obce. Písemné sdělení o vystoupení doručené v průběhu kalendářního roku nezbavuje obec povinnosti zaplatit roční členský příspěvek za tento rok. 

3.   Členská obec může být vyloučena z Mikroregionu vždy k 31. prosinci kalendářního roku z důvodu hrubého porušení těchto stanov nebo závažného poškození dobrého jména Mikroregionu nebo nesplněním povinnosti členské obce dle článku VI. těchto stanov. O vyloučení rozhoduje valná hromada usnesením přijatým nejméně 3/5 všech jejích členů.

 

Článek VI.

Práva a povinnosti členských obcí

1.   Každá členská obec má, prostřednictvím svých zástupců zastoupených v orgánech Mikroregionu, zejména právo:

a)    účastnit se všech aktivit Mikroregionu a využívat majetek Mikroregionu za podmínek schválených jeho orgány,

b)   předkládat orgánům Mikroregionu návrhy akcí, projektů a jiných aktivit, pokud jsou v souladu se zájmy Mikroregionu,

c)    účastnit se jednání orgánů Mikroregionu a vyjadřovat na nich své názory,

d)   delegovat (analogicky dle ustanovení § 85 odst. 2 písm. f) OZř) dva své zástupce do valné hromady Mikroregionu,

e)    navrhovat (analogicky dle ustanovení § 85 odst. 2 písm. g) OZř) své zástupce do ostatních orgánů Mikroregionu,

f)     kontrolovat činnost orgánů Mikroregionu, nahlížet do účetních knih a kontrolovat řádnou správu majetku Mikroregionu,

g)    podílet se na majetkovém prospěchu Mikroregionu v souladu s rozhodnutím její valné hromady.

2.   Každá členská obec a její zástupci účastnící se jednání orgánů Mikroregionu mají povinnost zejména:

a)    důsledně dodržovat stanovy Mikroregionu a rozhodnutí jeho orgánů,

b)   platit pravidelně roční členské příspěvky v částce a termínu určeném rozhodnutím valné hromady,

c)    snažit se přiměřeně uzpůsobovat a slaďovat zájmy obcí a zájmy Mikroregionu,

d)   dbát na uchování dobrého jména Mikroregionu, podporovat jeho činnost mezi občany členských obcí, u orgánů státní správy, podnikatelských subjektů i subjektů v neziskovém sektoru. 

 

Článek VII.

Orgány Mikroregionu

1.   Orgány Mikroregionu jsou:

a)    valná hromada,

b)   správní rada,

c)    předseda a místopředseda, 

d)   dozorčí rada.

 

Článek VIII.

Valná hromada

  1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Mikroregionu.
  2. Valnou hromadu tvoří zástupci členských obcí delegovaní, analogicky dle ustanovení § 85 odst. 2 písm. f) OZř, zastupitelstvy členských obcí. Neurčí-li zastupitelstvo členské obce jinak, platí, že zástupce obce je delegován na dobu čtyř let.
  3. Každá členská obec deleguje dva své zástupce do valné hromady Mikroregionu.
  4. Zástupce členské obce se může vzdát své delegace do valné hromady Mikroregionu, a to buď ústně v průběhu jejího jednání, nebo písemně doručením k rukám předsedy Mikroregionu. O této skutečnosti neprodleně informuje předseda Mikroregionu starostu nebo jiného zástupce členské obce.
  5. Zastupitelstvo členské obce může svého zástupce do valné hromady kdykoliv odvolat a delegovat zástupce nového. O takové skutečnosti informuje neprodleně starosta členské obce nebo jeho zástupce předsedu Mikroregionu.   
  6. V průběhu jednání valné hromady má každý její člen právo předkládat návrhy, vystupovat v rozpravě a hlasovat. Každý člen valné hromady má jeden hlas.
  7. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň jedna polovina všech jejích členů. Nestanoví-li tyto stanovy jinak, platí, že usnesení valné hromady je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina z přítomných členů valné hromady.
  8. Do působnosti valné hromady patří zejména:

a)    rozhodovat o přijetí nebo změně stanov Mikroregionu,

b)   rozhodovat o přijetí nových členských obcí,

c)    rozhodovat o vyloučení členských obcí,

d)   volit a odvolávat členy správní rady,

e)    volit a odvolávat předsedu a členy dozorčí rady,

f)     volit a odvolávat předsedu a místopředsedu Mikroregionu,  

g)    průběžně kontrolovat činnost správní a dozorčí rady a činnost předsedy a místopředsedy Mikroregionu,

h)   schvalovat rozpočet a jeho změny nad rámec zmocnění uděleného správní radě,

i)     schvalovat závěrečný účet,

j)     schvalovat výroční zprávu,

k)   rozhodovat o způsobu vypořádání zisku nebo ztráty,

l)     rozhodovat o nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitého majetku,

m)  rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení nebo zrušení Mikroregionu, případně rozhodovat o jeho přeměně v jinou právnickou osobu,

n)   rozhodovat o výši, termínu a způsobu úhrady členských příspěvků,

o)    rozhodovat o účasti Mikroregionu v jiných právnických osobách.

9.   Valná hromada si může vyhradit rozhodování o všech dalších záležitostech souvisejících s činností Mikroregionu, nejsou-li výslovně těmito stanovami vyhrazeny jinému orgánu Mikroregionu.

10.    Valnou hromadu svolává předseda Mikroregionu tak, aby se její zasedání konalo alespoň dvakrát za rok. Pozvánku v písemné nebo elektronické formě zasílá předseda Mikroregionu nebo jím učený pracovník Mikroregionu všem členům valné hromady s uvedením návrhu programu jednání, zpravidla nejméně 10 dní před jejím konáním.

11.    Předseda svolá valnou hromadu vždy, požádá-li o to písemnou nebo elektronickou formou nejméně 1/3 jejích členů. V takovém případě musí být valná hromada svolána tak, aby se její zasedání uskutečnilo nejpozději do třiceti dnů od předložení žádosti.

12.    Jednání valné hromady řídí předseda nebo místopředseda Mikroregionu. Není-li přítomen ani jeden z nich, zvolí valná hromada jiného předsedajícího.  

13.    Z jednání valné hromady se pořizuje zápis, který musí obsahovat datum a místo jednání, jmenný seznam přítomných členů valné hromady a dále údaje o obsahu jednání, o přijatých usneseních s uvedením výsledku hlasování k jednotlivým bodům programu. Zápis pořizuje manažer Mikroregionu, případně jiná, předsedou pověřená osoba.

14.    Zápis z jednání valné hromady podepisuje ten, kdo její jednání řídil a dále dva ověřovatelé zvolení na začátku jejího jednání.

 

Článek IX.

Správní rada

1.   Správní rada je řídícím a výkonným orgánem Mikroregionu.

2.   Správní rada je oprávněná rozhodovat ve všech otázkách spojených s činností Mikroregionu, pokud není rozhodování těmito stanovami výslovně vyhrazeno valné hromadě nebo pokud si je valná hromada sama nevyhradila.

3.   Počet členů správní rady odpovídá počtu členských obcí Mikroregionu. Každá členská obec má vždy jednoho člena správní rady. Členem správní rady je vždy předseda a místopředseda Mikroregionu. Člen správní rady nemůže být současně členem dozorčí rady. 

4.   Členy správní rady volí valná hromada na dobu čtyř let. Vzdá-li se člen správní rady své funkce nebo je-li valnou hromadou odvolán, zvolí valná hromada na svém nejbližším zasedání nového člena správní rady. 

5.   Jednání správní rady svolává a řídí předseda Mikroregionu. Jednání správní rady se koná dle potřeby, minimálně však jednou za kalendářní čtvrtletí.

6.   Správní rada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Její usnesení jsou přijata, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů správní rady.

7.   Správní rada je za svoji činnost a za svá rozhodnutí odpovědná valné hromadě.

8.   Správní rada rozhoduje o formě a výši odměn určených manažerovi nebo dalším osobám pověřeným v Mikroregionu výkonem funkcí a prací na základě řádně uzavřených smluv nebo dohod.

9.   Z jednání správní rady se pořizuje zápis, který musí obsahovat datum a místo jednání, jmenný seznam přítomných členů správní rady a dále údaje o obsahu jednání, o přijatých usneseních s uvedením výsledku hlasování k jednotlivým bodům programu. Zápis pořizuje manažer, případně jiná, předsedou pověřená osoba. Zápis podepisuje předseda nebo ten, kdo jednání správní rady řídil. Zápis z jednání správní rady se v elektronické formě rozesílá všem členům valné hromady.

 

Článek X.

Předseda a místopředseda

1.   Předseda zastupuje Mikroregion navenek.

2.   Předseda a místopředseda jsou voleni valnou hromadou na dobu čtyř let. Vzdá-li se předseda nebo místopředseda své funkce, nebo je-li valnou hromadou odvolán, zvolí valná hromada na svém nejbližším zasedání nového předsedu nebo místopředsedu.

3.   Předseda Mikroregionu zejména:

a)    svolává a řídí jednání valné hromady a správní rady,

b)   řídí a kontroluje práci manažera Mikroregionu, případně dalších osob vykonávajících činnost pro Mikroregion,

c)    jedná jménem Mikroregionu navenek a podepisuje s tím související písemnosti,

d)   předkládá valné hromadě a správní radě návrh rozpočtu, rozpočtových opatření a závěrečného účtu Mikroregionu.

 

 

4.   Místopředseda Mikroregionu zastupuje ve funkci předsedu v době jeho nepřítomnosti.

5.   Předseda, a v době jeho nepřítomnosti místopředseda, je osobou oprávněnou podepisovat za Mikroregion. Oprávněná osoba se podepisuje vždy tak, že k názvu nebo otisku razítka Mikroregionu připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením zastávané funkce. Správní rada může na návrh předsedy pověřit podepisováním některých listin manažera Mikroregionu. 

 

Článek XI.

Manažer svazku

1.   Manažer je administrativně – organizačním článkem Mikroregionu.  

2.   Manažer vykonává svoji činnost pro Mikroregion na základě smlouvy o výkonu funkce, jejíž obsah podléhá souhlasu správní rady. Správní rada určuje výši odměny manažera, případně výši platu nebo odměny zaměstnanců Mikroregionu na návrh předsedy a v souladu s rozpočtem schváleným vanou hromadou.

3.   Manažer je za výkon své funkce odpovědný předsedovi, případně místopředsedovi v době nepřítomnosti předsedy. Na základě jejich pokynů a z jejich pověření vede a vyřizuje administrativní a organizační agendu Mikroregionu a připravuje podle pokynů pracovní a podkladové materiály pro jednání orgánů Mikroregionu.  

4.   Manažer zajišťuje řádné vedení účetnictví a archivaci písemností Mikroregionu.  Manažer dále zajišťuje potřebné činnosti související s registrací Mikroregionu u orgánů státní správy a s plněním povinností vyplývajících pro Mikroregion jako svazek obcí z obecně závazných právních předpisů.   

 

Článek XII.

Dozorčí rada

1.   Dozorčí rada průběžně kontroluje činnost správní rady, předsedy a místopředsedy a manažera Mikroregionu, a to zejména s ohledem na soulad jejich činnosti s obecně závaznými právními předpisy, stanovami Mikroregionu a rozhodnutím jeho orgánů.

2.   Členové dozorčí rady mají právo nahlížet do všech písemností Mikroregionu.

3.   Dozorčí rada je za svoji činnost odpovědná valné hromadě, které předkládá, minimálně jednou ročně, zprávu o výkonu své kontrolní činnosti.  

4.   Dozorčí rada je složena z předsedy a dvou dalších členů volených valnou hromadou na dobu 4 let. Členem dozorčí rady nemůže být člen správní rady nebo manažer. Vzdá-li se člen dozorčí rady své funkce nebo je-li valnou hromadou odvolán, zvolí valná hromada na svém nejbližším zasedání nového člena dozorčí rady. 

5.   Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny členů dozorčí rady.

6.   Z jednání dozorčí rady se pořizuje zápis, který musí obsahovat datum a místo jednání, jmenný seznam přítomných členů dozorčí rady a dále údaje o obsahu jednání, o přijatých usneseních s uvedením výsledku hlasování k jednotlivým bodům programu. Zápis pořizuje a podepisuje předseda dozorčí rady nebo ten, kdo jejímu jednání předsedal. Zápis z jednání dozorčí rady se v elektronické formě rozesílá všem členům valné hromady.

 

Článek XIII.

Hospodaření Mikroregionu

1.   Hospodaření Mikroregionu se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména pak ustanovením § 53 OZř a ustanoveními § 38 an zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

2.   Mikroregion vede účetnictví v souladu s opatřením Ministerstva financí č.j. 283/76104/2000 a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Správní rada může schválit vnitřní směrnice pro oblast účetnictví, ve kterých budou konkretizována některá ustanovení obecně závazných předpisů.

3.   Mikroregion je oprávněn nabývat do svého vlastnictví movité i nemovité věci.

4.   Příjem mikroregionu tvoří: členské příspěvky, dotace, dary, výnosy z vlastní hospodářské činnosti, případně další zdroje.

5.   Je-li členská obec vůči Mikroregionu nebo Mikroregion vůči členské obci v prodlení s úhradou peněžitého závazku, má věřitel právo na úrok z prodlení k tíži dlužníka. 

6.   Návrh rozpočtu Mikroregionu zpracovává každoročně manažer dle pokynů předsedy. Návrh rozpočtu předkládá předseda Mikroregionu správní radě nejpozději do 30. října.

7.   Po schválení návrhu rozpočtu správní radou zajistí manažer zveřejnění návrhu na úředních deskách všech členských obcí v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet schvaluje, po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění návrhu, valná hromada. 

8.      Manažer zajišťuje každoročně, ve spolupráci s určeným auditorem, zpracování návrhu závěrečného účtu, a to tak, aby byl návrh předložen nejpozději do 30. dubna správní radě.

9.      Po schválení návrhu závěrečného účtu správní radou zajistí manažer zveřejnění návrhu a zprávy auditora na úředních deskách všech členských obcí v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Závěrečný účet společně s výroční zprávou schvaluje, po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění návrhu, valná hromada nejpozději do 30. června.  

10.   Po schválení závěrečného účtu a výroční zprávy valnou hromadou Mikroregionu zajistí manažer jejich rozeslání k projednání v zastupitelstvech všech členských obcí. 

11.   O způsobu nakládání se ziskem nebo ztrátou rozhoduje valná hromada. Zisk může být buď použit na další činnost, nebo rozdělen mezi členy. Na úhradě případné ztráty se podílí členové podle rozhodnutí valné hromady. Usnesení valné hromady o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty vyžaduje souhlas alespoň 3/5 všech členů valné hromady.

12.   Spravovat finanční prostředky a disponovat s nimi je oprávněn předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda. Na návrh předsedy může správní rada pověřit v omezené míře ke správě finančních prostředků manažera nebo zaměstnance Mikroregionu.

13.   K bezhotovostnímu styku zřizuje Mikroregion běžný účet u peněžního ústavu s podpisovým právem předsedy a místopředsedy, případně dalších osob dle rozhodnutí správní rady.  Za zřízení účtu, registraci podpisových práv a jejich případné změny zodpovídá manažer.

 

Článek XIV.

Zrušení a zánik Mikroregionu

1.   Mikroregion může být zrušen rozhodnutím valné hromady přijatým alespoň 3/5 většinou všech jejích členů, a to ke dni uvedenému v rozhodnutí nebo dnem, kdy bylo toto rozhodnutí přijato. Zrušení může být bez likvidace nebo s likvidací. Před zánikem se vyžaduje likvidace, jestliže jmění Mikroregionu nepřechází na právního nástupce. Případný likvidační zůstatek po vypořádání všech závazků se dělí mezi členy způsobem určeným valnou hromadou.

2.   Svazek obcí zaniká dnem výmazu z registru sdružení u příslušného orgánu státní správy.

 

Článek XV.

Přechodná a závěrečná ustanovení

1.   Tyto stanovy lze měnit a doplňovat pouze na základě rozhodnutí valné hromady schváleného nejméně 3/5 všech jejích členů. Ke změně stanov je dále nutný souhlas zastupitelstev všech členských obcí Mikroregionu.

2.   Za evidenci stanov, jejich dodatků a souhlasných usnesení zastupitelstev v registru sdružení u příslušného orgánu státní správy zodpovídá manažer.

3.   Tyto stanovy se vydávají v 12 výtiscích s tím, že jeden výtisk obdrží každá členská obec, dva výtisky budou uloženy v sídle Mikroregionu a dva výtisky budou doručeny příslušnému orgánu státní správy, který vede evidenci svazků obcí.

4.   Tyto stanovy podléhají schválení zastupitelstvy všech členských obcí. Následně stanovy podepíší a úředním razítkem obce opatří starostové členských obcí.  

5.   Orgány Mikroregionu řádně zvolené přede dnem nabytí účinnosti těchto stanov se nadále považují za orgány Mikroregionu, jejich pravomoc, působnost a další záležitosti související s výkonem funkce se však nově řídí příslušnými ustanoveními těchto stanov.  

6.   Nabytím účinnosti těchto stanov se ruší dosavadní stanovy Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko ze dne 1.1.2014

7.   Valná hromada Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko tyto stanovy schválila dne 3.8.2015 usnesením č. 4 a č. 5.

8.   Tyto stanovy nabývají účinnosti dne 1. ledna 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schvalovací doložka

 

Tyto stanovy schválilo na svém zasedání:

 

-        Město Uherský Ostroh – 5. zasedání zastupitelstva města, konané dne 16.9.2015 č. usnesení Z/2015/5/A/6

 

 

-        Město Veselí nad Moravou – 5. zasedání zastupitelstva města, konané dne 14.9.2015 č. usnesení III.10.1b.

 

 

-        Město Hluk – 6. zasedání zastupitelstva města, konané dne 26.8.2015, č. usnesení ZM 06/2015/13

 

 

-        Obec Ostrožská Nová Ves – 8. zasedání zastupitelstva obce, konané dne 17.12.2015, č. usnesení ZO8/2015/8

 

 

-        Obec Ostrožská Lhota – 3. zasedání zastupitelstva obce, konané dne 11.9.2015, č. usnesení 3/15/05

 

 

-        Obec  Boršice u Blatnice  -   zasedání zastupitelstva obce, konané dne 19.10.2015, č. usnesení VI.

 

 

-        Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem  -   8. zasedání zastupitelstva obce, konané dne 30.9.2015, č. usnesení 25/Z8/15

 

 

 


Mikroregion Ostrožsko - Veselsko,
svazek obcí pro celkový rozvoj zájmové oblasti

Panský dvůr,
náměstí Míru 664
698 01 Veselí nad Moravou
kontakty | napište nám | realizace Dat • 2009